makan mie - Pelajar 18 Tahun Meninggal Lantaran Terbiasa Makan Mie Instan Tengah Malam, Ternyata Kanker Ini Sebabnya...

Pelajar 18 Tahun Meninggal Lantaran Terbiasa Makan Mie Instan Tengah Malam, Ternyata Kanker Ini Sebabnya…

Posted on

Sëorang Pelajar 18 tahun dìlaporkan mënìnggal karëna mëndërìta kankër përut sëtëlah mëngonsumsì mì ìnstan sëtìap malam.

Dìkutìp darì nëws.sëëhua.com (16/10) vìa World of Buzz, rëmaja yang tìdak dìsëbutkan namanya ìnì mulaì mëngëmbangkan këbìasaan tìdak sëhatnya sëmënjak SMA.

Loading...

ìa akan mëmasak sëbungkus mì ìnstan tìap kalì bëlajar pada tëngah malam dan mëmakannya.Akhìrnya, ìa lulus SMA dan bërhasìl masuk kë unìvërsìtas, tëtapì ada pëngorbanan bësar yang ìa lakukan untuk sampaì kë sana.

ìa mulaì mënunjukkan gëjala sëpërtì përut këmbung, mual, dan sakìt përut.Këluarganya pun mënjaìd khawatìr karëna kondìsì kësëhatannya sëmakìn mëmburuk.

Pìhak këluarga këmudìan mëmbawanya kë rumah sakìt untuk mëndapat përawatan mëdìs.Sëcara mëngëjutkan, ìa dìdìagnosìs mëndërìta kankër përut stadìum akhìr.

Hanya ada sëdìkìt harapan bagìnya untuk bërtahan hìdup karëna kankërtëlah mënyëbar kë organ-organ laìn.Sëtëlah sëtahun bërjuang mëlawan kankër, ìa akhìrnya mënìngga dunìa.

Mëngutìp World of Buzz, ahlì onkologì dì Mount Mëdìcal Cëntër dr Gan, mëndësak masyarakat untuk mëngurangì konsumsì mì ìnstan.

Tërmasuk juga jënìs makanan laìn sëpërtì sosìs, dan dagìng asap.Makanan-makanan tërsëbut tëlah dìkaìtkan dëngan makanan pënyëbab kankër.

Doktër laìn, dr Lau, mëngatakan, pasìën dëngan kankër përut bìasanya akan mënunjukkan gëjala yang sëdìkìt dì tahap awal.Kadang, mërëka salah dìdìagnosìs mënjadì sakìt gastrìtìs.

Alasan yang mëmbuat 80 përsën pasìën kankër përut sudah sampaì tahap tërmìnal këtìka mërëka dìkëtahuì mëndërìta kankër.Mënurut Amërìcan Cancër Socìëty , gëjala kankër përut mëlìputì:

1. Nafsu makan yang buruk

2. Bërat badan turun (Padahal tìdak dìët)

3. Sakìt përut

4. Këtìdaknyamanan yang jëlas dì përut

5. Rasa kënyang dì përut bagìan atas sëtëlah makan makanan këcìl

6. Mulas atau gangguan pëncërnaan

7. Mual

8. Muntah

9. Kotoran bërdarah

Lalu, sëbërapa sërìng kìta bolëh mëngonsumsì mì ìntsan?Mënurut Prof C Hanny Wìjaya, Food Scìëncë ëxpërt dan Hëad of Food Chëmìstry Dìvìsìon ìPB sëpërtì dìkutìp darì Kompas.com, tak ada aturan pastì sëbërapa sërìng bolëh makan mì ìnstan.

Tëtapì yang pëntìng bagì sëtìap orang adalah mënjalankan pola makandëngan gìzì sëìmbang dan këbìasaan makan yang baìk, juga mëmërhatìkan unsur kësëhatan.

Mì ìnstan sëpërtì yang kìta tahu tërbuat darì tëpung gandum, mëmìlìkì kandungan karbohìdrat yang sama pada nasì, këntang, dan sumbër karbohodrat laìnnya.

Sëhìngga, jìka kìta ìngìn makan mì ìnstan baìk untuk sarapan, makan sìang, atau makan malam, sëbaìknya dìkombìnasìkan dëngan asupan gìzì laìnnya sëpërtì sërat dan protëìn.

Dan përlu dììngat, jangan makan mì ìnstan campur nasì!
Makan mì ìnstan sëtìap harì tak masalah asalkan jangan mëlupakan asupan buah, sayuran, protëìn sëlaìn juga lëbìh jëlì mëmpërhatìkan tabël gìzì dalam mì ìnstan. Namun jangan juga sëpanjang harì makan nasì, mì, këntang tanpa mëngasup këbutuhan gìzì laìnnya, sëhìngga këbutuhan nutrìsì tak sëìmbang, jëlasnya.

Leave a Reply